Gizlilik Sözleşmesi ve kvkk

VERİSAHİBİ KATEGORİZASYONU

izmiremlaks.com, kendibünyesinde işlediği kişisel verilerin sahiplerini aşağıdaki şekilde kategorizeetmiştir. İşbu Politika kapsamında oluşturulan veri sahibi kategorizasyonuaşağıdaki kişisel veri sahipleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu kapsam dışındakalan veri sahipleri de Politika doğrultusunda talepleriniizmiremlaks.com’neyöneltebileceklerdir.

Müşteri/Kullanıcı:İzmiremlaks.com ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın sitenin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler

PotansiyelMüşteri: Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlükkurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler Kurumsal

MüşteriHissedarı, Yetkilisi, Çalışanı:izmiremlaks.com ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın izmiremlaks.com’un sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan tüzel kişi müşterilerin çalışanları, hissedarları ve yetkilisi olan gerçek kişiler

ÜçüncüKişiler: Bu Politika ve izmiremlaks.com Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçekkişiler

İşOrtağı Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı:izmiremlaks.com’nin hertürlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumlarınhissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

 

Tedarikçi Hissedarı,Yetkilisi, Çalışanı: izmiremlaks.com’ninürün veya hizmet temin ettiği ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlardaçalışanlar, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçekkişiler

İşOrtağı Adayı:izmiremlaks.com’nin herhangi bir işilişkisi kurmayı öngördüğü gerçek kişiler veya tüzel kişilerin çalışanları,hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler Ziyaretçiizmiremlaks.com'ninsahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internetsitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

KİŞİSELVERİ KATEGORİZASYONU

İşbu Politikakapsamında,izmiremlaks.com tarafından işlenen kişisel veriler kategorizeedilmiştir. Yukarıda belirtilen veri sahibi kategorilerinde yer alan kişiselveri sahiplerinin kişisel verileri aşağıda belirtilen kişisel veri kategorileriile ilişkilendirilmiştir.

KimlikBilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçekkişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya verikayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişininkimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler

İletişimBilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçekkişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya verikayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefonnumarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

LokasyonVerisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçekkişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya verikayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişiselveri sahibininizmiremlaks.com iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlarçerçevesinde,izmiremlaks.com’nin işbirliği içerisinde olduğu kurumlarınçalışanlarınınizmiremlaks.com araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunutespit eden bilgiler

MüşteriBilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçekkişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün vehizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetlerikullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler Müşteriİşlem Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğuaçık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizinkullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı içingerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

AileBireyleri ve Yakın Bilgisi: Kimliği belirli veyabelirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamenotomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayanşekilde işlenen;izmiremlaks.com iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlarçerçevesinde,izmiremlaks.com'nin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğermenfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri, yakınlarıve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler

FizikselMekan Güvenlik Bilgisi: Kimliği belirli veyabelirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatikşekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekildeişlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasındaalınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlemGüvenliği Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilirbir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yeralan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticarigüvenliğimizi sağlamamız için işlenen IP adresi, (sistem giriş bilgileri) login credentials, tedarikçilerin destek hizmeti verirken eriştikleri kaynaklarınloglanması, cüzdan sistemi özelinde kullanıcı hareketleri (şifre sıfırlama,şifre oluşturma gibi) gibi kişisel veriler

OlayYönetimi Bilgisi: Kişisel veri sahibiyleilişkilendirilen ve şirketimizin - çalışanlarının-hissedarlarının etkilemepotansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler

FinansalBilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçekkişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya verikayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;izmiremlaks.com'ninkişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılanher türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişiselveriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansalprofil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

Görselve İşitsel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtlarıile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alanveriler

Hukukiİşlem ve Uyum Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilirbir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan;hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuniyükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenenkişisel veriler

Denetimve Teftiş Bilgisi: Kişisel veri sahibiyleilişkilendirilen denetim ve teftiş kayıtları, raporları ve bu kapsamda yapılanincelemeler ve toplanan bilgilere ve yorumlara ilişkin bilgiler

PazarlamaBilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçekkişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizinkişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçlarıdoğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenenkişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor vedeğerlendirmeler

İtibarYönetimi Bilgisi: Kişiyle ilişkilendirilen veşirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler

Talep/ŞikayetYönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilirbir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekildeveya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;İzmiremlaks.com'ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması vedeğerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

KİŞİSELVERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNE İLİŞKİN İLKELER

Kişisel veriler,izmiremlaks.comtarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca ve hukuki yükümlülükleridoğrultusunda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyuncasaklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel verilerİzmiremlaks.com’nin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarakizmiremlaks.com’ninuygulamaları ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektiren sürekadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim halegetirilmektedir. İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel verisahipleri tarafından silinmesi/anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişiselveriler, ilgili mevzuat veizmiremlaks.com’nin belirlediği saklama sürelerinin desonuna gelinmişse; yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesiveya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanıntesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.izmiremlaks.com kişisel verilerinsaklanma sürelerini belirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımısürelerini esas almaktadır. Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilereyalnızca ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman sınırlıkişiler tarafından erişilmekte olup bu amaç dışında başka bir amaçlaerişilmemektedir. Bu sürenin sonunda da kişisel veriler silinmekte, yokedilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSELVERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun138. maddesinde ve Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerineuygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerinortadan kalkması halindeizmiremlaks.com’nin kararına istinaden veya kişisel verisahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâlegetirilir.

 

 

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

izmiremlaks.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Kabul Et