Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); www.izmiremlaks.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve izmiremlaks.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Portal”: www.izmiremlaks.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “izmiremlaks.com”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “izmiremlaks.com” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “izmiremlaks.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “izmiremlaks.com” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"izmiremlaks.com Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "izmiremlaks.com"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“izmiremlaks.com Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “izmiremlaks.com” tarafından sunulan uygulamalardır. "izmiremlaks.com", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"izmiremlaks.com Arayüzü" : izmiremlaks.com ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "izmiremlaks.com Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “izmiremlaks.com”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“izmiremlaks.com Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “izmiremlaks.com”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Hesaım” sayfası: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “izmiremlaks.com” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir..

4. Üyelik Şartları

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve “izmiremlaks.com” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 Kullanıcı kayıt formu doldurularak www.izmiremlaks.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden izmiremlaks.com sistemine üye olunabilir. Her izmiremlaks.com kullanıcısı, izmiremlaks.com ile akdetmiş olduğu işbu Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “izmiremlaks.com” tarafından açıklanan her türlü beyana da uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir

4.3 “izmiremlaks.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza ve benzeri sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "izmiremlaks.com" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.4. Her izmiremlaks.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Her kullanıcının izmiremlaks.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Ayrıca izmirdaire.com adresine vereceği ve kaydedeceği telefon numarasına da giriş yapabilmesi ve üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için mesaj gönderilecektir. Bu işlem izmiremlaks.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla izmiremlaks.com sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile izmiremlaks.com sistemine dahil diğer sitelere de giriş yapabilirler.

4.5.“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde izmiremlaks.com, talep üzerine kullanıcının izmiremlaks.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve izmiremlaks.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye”, “izmiremlaks.com”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “izmiremlaks.com”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “izmiremlaks.com”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “izmiremlaks.com” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, “izmiremlaks.com Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “izmiremlaks.com”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumlu olduğunu, Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve izmiremlaks.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak izmiremlaks.com üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde izmiremlaks.com üyeliğinin sona erebileceğini, “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.4. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "izmiremlaks.com", "Üye" tarafından "izmiremlaks.com"ye iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "izmiremlaks.com"in yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "izmiremlaks.com"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri ve yazılımları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "izmiremlaks.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “izmiremlaks.com”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “izmiremlaks.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “izmiremlaks.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “izmiremlaks.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "izmiremlaks.com’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “izmiremlaks.com”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “izmiremlaks.com”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.9. Üyenin izmiremlaks.com hizmetlerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, izmiremlaks.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve satıcı/kiralayan ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere izmiremlaks.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, izmiremlaks.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu, izmiremlaks.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle izmiremlaks.com'un sorumlu olmayacağını; izmiremlaks.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan izmiremlaks.com'un sorumlu olmayacağını anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.10. Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü izmiremlaks.com'un sorumlu tututalamayacağını, Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan izmiremlaks.com’un sorumlu olmayacağını anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.11.Kullanıcı, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi; siteye eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların izmiremlaks.com’a devredildiğini, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların izmiremlaks.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, izmiremlaks.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde izmiremlaks.com’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde izmiremlaks.com’un bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya izmiremlaks.com üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu, Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, izmiremlaks.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, izmiremlaks.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı izmiremlaks.com'dan tazminat talep etmemeyi, izmiremlaks.com'dan izin almadan izmiremlaks.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.12. izmiremlaks.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde izmiremlaks.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, izmiremlaks.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı, Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.13.izmiremlaks.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların izmiremlaks.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5.2. "izmiremlaks.com"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. izmiremlaks.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye olanlara satılık/kiralık mülk ilanı verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

5.2.2."izmiremlaks.com", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "izmiremlaks.com Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “izmiremlaks.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.3. "izmiremlaks.com", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "izmiremlaks.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ön bildirim vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "izmiremlaks.com"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "izmiremlaks.com" yapabilir. "izmiremlaks.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.4. "Portal" üzerinden, "izmiremlaks.com"in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "izmiremlaks.com" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "izmiremlaks.com"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.5. "izmiremlaks.com", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "izmiremlaks.com" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.6. "izmiremlaks.com"nin, "izmiremlaks.com" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.7. "izmiremlaks.com", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.2.8. izmiremlaks.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre izmiremlaks.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. izmiremlaks.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya izmiremlaks.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.izmiremlaks.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

5.2.9.izmiremlaks.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı izmiremlaks.com sorumlu tutulmayacaktır. izmiremlaks.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

5.2.10. izmiremlaks.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya izmiremlaks.com sistemi içinde izmiremlaks.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, izmiremlaks.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

5.2.11. izmiremlaks.com sisteminde ilana konulan mülklerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü izmiremlaks.com sistemindeki üyelere aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde izmiremlaks.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde üyeye bildirim yapabilir veya ilanı iptal edebilir. izmiremlaks.com sisteminde ilana sunulan mülklere ilişkin doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair izmiremlaks.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan izmiremlaks.com sorumlu değildir.

5.2.12. izmiremlaks.com, kullanıcının izmiremlaks.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden izmiremlaks.com'un sorumlu olmadığını kabul eder.

5.2.13. izmiremlaks.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. izmiremlaks.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler, "izmiremlaks.com" hizmetlerini, "izmiremlaks.com" bilgilerini ve "izmiremlaks.com"in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "izmiremlaks.com"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "izmiremlaks.com" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "izmiremlaks.com"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

7. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

"izmiremlaks.com", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "izmiremlaks.com" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "izmiremlaks.com" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "izmiremlaks.com"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "izmiremlaks.com"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. "izmiremlaks.com" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "izmiremlaks.com"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"izmiremlaks.com"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Yürürlük

Taraflar işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesini ve onun ayrılmaz parçaları olan Gizlilik Politikasını, Kullanım Koşullarını, Çerez Politikasını, Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasını, İlan Verme Kurallarını, Hukuki ve Cezai Sorumluluk Politikasını tam olarak anladığını ve kabul ettiğini beyan ederler.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçaları olan yukarıda belirtilen durumlar ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 


Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

izmiremlaks.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Kabul Et